Przedsiębiorca jak konsument – zmiany w przepisach od 01.01.2021 r

Zmiany w przepisach dotyczących konsumentów, czyli Przedsiębiorca jako konsument.

Na początku warto by było zapoznać się z definicją konsumenta i przedsiębiorcy znajdującymi się w obowiązującym Kodeksie Cywilnym.

Konsument jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dwie ważne rzeczy, na które warto zwrócić tą uwagę pierwsza to, że konsumentem może być wyłącznie osoba fizyczne a po drugie osoba taka może prowadzić działalność gospodarczą ważne, żeby czynność przed nią dokonywana nie miała związku z tym biznesem.

Przedsiębiorcom natomiast jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Ustawa prawo przyjazne przedsiębiorcom (pakiet przyjazne prawo) zakładała zmianę przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów jakim są JDG.  Ustawa miała wejście w życie od 1 czerwca 2020 r. jednakże ze względu na sytuację epidemiologiczną zacznie funkcjonować dopiero od 1 stycznia 2021 r. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dokonując zakupu na fakturę, które nie są bezpośrednio związane z działalnością będą traktowani jak konsumenci. W uproszczeniu zakup na fakturę z NIP, nie będzie wykluczał możliwości dochodzenia praw konsumenckich.

Przy zawieraniu umów sprzedaży konsument zawsze traktowane jest jako słabsza strona transakcji. Tym samym korzysta z dodatkowej ochrony przewidzianej w przepisach prawa, jednakże już od stycznia 2021 r mają wejść przepisy, które takie same uprawnienia przyznają przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.
Co to oznacza dla osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą?

Przypadku, gdy transakcja zostanie uznana za nie zawodową, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z rękojmi przy sprzedaży towaru, czym łączy się chociażby domniemanie istnienia wady fizycznej i możliwość złożenia reklamacji, gdy towar jest niekompletny, nie zgodnie z zapewnieniami czy nie przeznaczony do celu jaki przedsiębiorca przedstawił nabywcy.

Dodatkowo co bardzo ważne w przypadku umów zawieranych na odległość przedsiębiorca traktowane jako konsument będzie mógł odstąpić od umowy w ciągu 14 dni. Ostatnio korzystam zmianą związaną z nowymi przepisami jest zakaz stosowania niedozwolonych postanowień umownych które będą uznane za nieważne z mocy prawa.

W tym przypadku należy zwrócić uwagę, że ochrona konsumenta jako przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą nie oznacza jednak tylko samych zalet. Pojawią się problemy, które będę musieli rozwiązać Przedsiębiorcy, a w tym weryfikacja faktu czy dana transakcja miała charakter zawodowy czy też nie. Będzie to dokonywane głównie na podstawie wpisu do CEIDG gdzie określony jest przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, czyli tzw. PKD firmy. Nowe przepisy wiążą się także z koniecznością zmiany umów z jednoosobowymi przedsiębiorcami oraz dostosowaniem regulaminów i dokumentów wewnętrznych. Sprzedawcy w tej sytuacji będą musieli pamiętać o obowiązku informacyjnym, które do tej pory nie był wymagany przypadku transakcji Firma -Firma.

 

Podsumowując powyższe możemy wskazać, iż mały przedsiębiorca, o którym mowa powyżej zostanie objęty taką samą ochroną jaka jest przewidziana dla konsumentów, zarówno w zakresie klauzul niedozwolonych, ale również przy rękojmi za wady, oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Warto zauważyć, że przedsiębiorca będzie traktowany w określonych sytuacjach jako konsument tylko w przypadku zawierania umów nieposiadających dla niego charakteru zawodowego, czyli dokonuje zakupu przedmiotów czy też usług, które nie będą wynikały
z przedmiotu działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca jako konsument przykłady z życia

  1. Jednoosobowa działalność gospodarcza zajmująca się świadczeniem usług kosmetycznych zakupiła do gabinetu lodówkę. Czy w tej sytuacji przedsiębiorstwo nabywające lodówkę zyska prawa konsumenta? Tak. Zakup nie miał bowiem charakteru zawodowego. PKD firmy nabywając ej nie wskazywało na to, by działalność nabywcy obejmowała sprzedaż sprzętu z kategorii AGD.
  2. Jedno osobowa działalność gospodarcza zajmująca się świadczeniem usług pośrednictwa kredytowego za kupiła farbę do pomalowania pomieszczenia. W tym przypadku również będzie miała miejsce której osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będzie traktowana jako konsument.

Na koniec warto zauważyć, że ktoś kto prowadzi działalność gospodarczą nie zawsze będzie traktowany jako konsument. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

Czasami wydaje nam się, że jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą to jesteśmy traktowani jako osoby, które znają się większości na przepisach prawa. W praktyce jednak jest tak że większość osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą np. malarz, piekarz, drukarz ma bardzo małe pojęcie dotyczące swoich praw i obowiązków wynikających z transakcji pomiędzy innymi przedsiębiorcami a nim samym. Moim zdaniem wprowadzona zmiana z dniem 1 stycznia 2021 r. jest bardzo korzystna dla wielu przedsiębiorców.

 

Zapraszam serdecznie do podjęcia współpracy ze mną.

Napisz lub zadzwoń do mnie, zajmę się Twoją sprawą kompleksowo.

Telefon

+48 721 473 777

E-Mail

tatiana.einbacher@kancelariazg.pl

Przeczytaj pozostałe wpisy na blogu!

Pośrednik kredytowy

Od ponad 10 lat jestem pośrednikiem finansowym. Dziś z perspektywy czasu nie żałuje decyzji o porzuceniu pracy w banku i zajęciu się tylko tym co sprawia mi przyjemność a dodatkowo

Czytaj więcej